Aktualności

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Niechanowie
ul. Różana 1
62-220 Niechanowo
tel. 61- 429-49-27

Niechanowo, dnia 23.01.2023r

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2023 na rzecz osób i dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy – dokonano wyboru oferty złożonej przez następującego wykonawcę:


Specjalistyczna Terapia Pedagogiczna
ul. Słoneczna 3b
62-200 Gniezno


Cena wybranej oferty: 90,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100 ) za 1 godzinę – tj. 60 minut pracy /pedagogika specjalna i logopedia/
oraz 95,00 zł brutto ( słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100 ) za 1 godzinę – tj. 60 minut pracy / fizjoterapia/


W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do dnia 20.01.2023r oferty złożyły 2 podmioty:
1) Specjalistyczna Terapia Pedagogiczna,, ul. Słoneczna 3, 62-200 Gniezno
2) Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” – Katarzyna Rokicka, ul.. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok

Oferta złożona przez wyłonionego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego.

 

Kierownik GOPS Niechanowo
Jolanta Skowrońska-Koprowska

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

DODATKI  WĘGLOWE  I  DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH  NA INNE ŹRÓDŁA OGRZEWANIA

zostaną wypłacone w terminie poźniejszym po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa na ten cel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatek węglowy – ważne zmiany w przyznawaniu uprawnień od 3 listopada 2022 r.


Szanowni Państwo,
w myśl znowelizowanej ustawy o dodatku węglowym, w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, przyznaje się dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.
W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 3d, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.
W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową.
W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się.
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1.
Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową.
Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dokonywany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.
Dodatkowe informacje pod nr telefonów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie 614294927, 614294918 kom. 601198328.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODATEK WĘGLOWY

link do wniosku o wypłate dodatku węglowego: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 

Zgodnie z art. 2 ustawy o dodatku weglowym dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się: 1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo 2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.Zgodnie z art.2 ust. 3a ustawy o dodatku węglowym w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Ust. 3b: W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477). Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie z art. 2 ust. 2 odpowiednio pkt 1 i 2, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ust. 15b, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi 3000 złotych.Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w formie pisemnej, upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług połecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.Zgodnie z Art. 27 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym Maksymalny limit wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19, przeznaczonych na dodatki węglowe wynosi w 2022 r. – 11 500 000 000 zł.2. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1.3. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 95% środków, o których mowa w ust. 1, wysokość wypłacanych dodatków węglowych podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych dodatków była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie dodatków.
 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. komórkowy 601-198-328 lub 61-429-49-27 lub 61-429-49-18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIECHANOWIE


Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Różana 1, 62 – 220 Niechanowo

Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechanowie, specjalista ds. kadr, płac i księgowości

Wymiar: 1/2 etatu

I. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 i art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022r, poz. 530 ze zm. ):
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. spełnia jeden z poniższych warunków :
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

II. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
2. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
3. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, prawa pracy,
4. znajomość zasad finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych , wychowawczych,
5. umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
6. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
7. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
8. znajomość zasad rozliczania pozyskanych środków zewnętrznych ( granty, projekty )
9. komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
10. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,

III. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Głównego księgowego Ośrodka:

Do podstawowych obowiązków i odpowiedzialności Głównego księgowego należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości Ośrodka oraz całości spraw związanych z dokumentami
księgowymi, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami (system
PŁATNIK);
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, sporządzanie przelewów;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z
planem finansowym,- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych;
4) prowadzenie dokumentacji dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ZUS-em,
PEFRON-em, w tym elektroniczne przesyłanie danych oraz wysyłanie przelewów;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznego bilansu, rachunku zysków i strat,
zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz planu budżetowego, a także dokonywanie
niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach
oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów;
6) terminowe informowanie organu prowadzącego o brakach w budżecie;
7) występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz
opracowywanie projektów uchwał w zakresie zmian w budżecie;
8) opracowywanie projektów zarządzeń Kierownika dotyczących spraw finansowych, tj.
zakładowego planu kont, inwentaryzacji, kontroli obiegu dokumentów księgowych, obrotu
drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej i innych, zgodnie z aktualnymi
rozporządzeniami finansowymi oraz przedkładanie do zatwierdzenia Kierownikowi OPS;
9) przestrzeganie procedur kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowo – księgowych;
10) prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe rozliczanie
inwentaryzacji składników majątku;
11) terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań Ośrodka;
12) sporządzanie list płac i wypłata wynagrodzeń pracownikom Ośrodka oraz wystawianie
zaświadczeń o zarobkach;
13) wypłata świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
14) terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty
zobowiązań;
15) współdziałanie z innymi pracownikami Ośrodka w celu realizacji zadań, które tego
wymagają;
16) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, książki druków ścisłego
zarachowania;
17) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji, grantów, projektów unijnych
Lub konkursów;
18) prowadzenie dokumentacji kadrowej Ośrodka;
19) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych w Ośrodku oraz
dokonywanie bieżącej kontroli finansowej Ośrodka;
20) prowadzenie kontroli wewnętrznej w sprawach finansowo – księgowych Ośrodka;
21) współpraca ze Skarbnikiem Gminy i księgową organu;
22) współpraca z bankiem w zakresie obsługi Ośrodka;
23) bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa
dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy;
24) archiwizacja dokumentów księgowych
24) wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1. praca wykonywana będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechanowie, ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo, budynek jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych,
2. praca z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
3. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony (do 3 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony,
4. w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny,
2. życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wg załącznika nr. 1),
5. opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada) - kserokopie,
6. własnoręcznie podpisane przez kandydata:
a) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych ),
b) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku
d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacji (wg załącznika nr. 2),

VI. Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 31.08.2022r do godz. 15.00
na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Różana 1, 62-220 Niechanowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko: Główny Księgowy GOPS w Niechanowie"
1.za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do urzędu
2. oferty niekompletne, bez dopisku na kopercie lub dostarczone po wyżej określonym terminie
nie będą rozpatrywane.
3. konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie.
4. kandydaci spełniający wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania
dodatkowe zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji – zaproszeni telefonicznie
na rozmowę kwalifikacyjną.
4. GOPS zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty
5. niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku będzie podana na
tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz opublikowana w Biuletynie :
www.bip.niechanowo.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik nr. 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
Ul. Różana 1
62-220 Niechanowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko………...........................................................................................................
2. Data urodzenia..................................................................................................................................
3. Obywatelstwo..................................................................................................................................
4. adres do korespondencji.................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5. Wykształcenie………….........................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
6. Wykształcenie uzupełniające:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:
Od Do Nazwa Zakładu Pracy Stanowisko

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY –
REKRUTACJA OSOBY MAJĄCEJ PODJĄĆ PRACĘ

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie, ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo, reprezentowany przez Kierownika. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych poprzez e-mail: prawo.mediator.kp@gmail.com bądź listownie na adres GOPS.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom podatkowym, organom systemu ubezpieczeń społecznych i Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji;
w przypadku niepodania tych danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
d. przenoszenia danych osobowych;
e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
w przyszłości – właściwego w świetle obowiązujących przepisów organu nadzorczego);
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie dwóch miesięcy po zakończeniu przedmiotowego procesu rekrutacji dla potrzeb prowadzenia innych procesów rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia na to zgody.

 

Załącznik nr. 2

Administrator Danych Osobowych:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul Różana 1
62-220 Niechanowo

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”
Wyrażam/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych podanych w CV , kwestionariuszu osobowym - w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji u Administratora przez okres 6-ciu miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji.

Oświadczam ,że:
 zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej Administratora oraz w kwestionariuszu osobowym,
 zostałem/am poinformowany, że niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie w jakiej została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

*niepotrzebne skreślić

…………………………
Data, czytelny podpis
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów
Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie ponad 2200 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 140.
Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.
Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.
Baza zawiera w tej chwili (22.07.2022) ponad 2200 ofert pracy i różnych form pomocy z instytucji naukowych z 55 krajów na świecie: z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, ale też z Egiptu, Tajwanu, czy Japonii. Samych ofert z Polski jest ponad 145. Proponują one uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych jest efektem pracy międzynarodowego zespołu wolontariuszy tworzących ruch Science for Ukraine https://scienceforukraine.eu/. Zainicjowany między innymi przez polskie uczelnie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie poszukuje opiekuna dla starszej, leżącej Pani w miejscowości Mierzewo.

kontakt: 61-429-49-27 lub 601-198-328

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kochani! Po raz kolejny zwracamy sie o  pomoc w zbiórce potrzebnych rzeczy dla 11 osobowej grupy osób ( w tym 7-ro dzieci) z Ukrainy.

Potrzebne są: sprawna pralka, kanapa, pościele.

tel. 61-429-49-27 lub  601 198 328

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIECHANOWIE

Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Różana 1, 62 – 220 Niechanowo

Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechanowie, specjalista ds. kadr, płac i księgowości Wymiar: 1/2 etatu

I. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1175 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 i art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1282 ).:
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. spełnia jeden z poniższych warunków :
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

II. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
2. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
3. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, prawa pracy,
4. znajomość zasad finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych , wychowawczych,
5. umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
6. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
7. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
8. znajomość zasad rozliczania pozyskanych środków zewnętrznych ( granty, projekty )
9. komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
10. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,

III. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Głównego księgowego Ośrodka:

Do podstawowych obowiązków i odpowiedzialności Głównego księgowego należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości Ośrodka oraz całości spraw związanych z dokumentami
księgowymi, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami (systemPŁATNIK);
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, sporządzanie przelewów;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z
planem finansowym,- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych;
4) prowadzenie dokumentacji dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ZUS-em,
PEFRON-em, w tym elektroniczne przesyłanie danych oraz wysyłanie przelewów;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznego bilansu, rachunku zysków i strat,
zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz planu budżetowego, a także dokonywanie
niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach
oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów;
6) terminowe informowanie organu prowadzącego o brakach w budżecie;
7) występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz
opracowywanie projektów uchwał w zakresie zmian w budżecie;
8) opracowywanie projektów zarządzeń Kierownika dotyczących spraw finansowych, tj.
zakładowego planu kont, inwentaryzacji, kontroli obiegu dokumentów księgowych, obrotu
drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej i innych, zgodnie z aktualnymi
rozporządzeniami finansowymi oraz przedkładanie do zatwierdzenia Kierownikowi OPS;
9) przestrzeganie procedur kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowo – księgowych;
10) prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe rozliczanie
inwentaryzacji składników majątku;
11) terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań Ośrodka;
12) sporządzanie list płac i wypłata wynagrodzeń pracownikom Ośrodka oraz wystawianie
zaświadczeń o zarobkach;
13) wypłata świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
14) terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty
zobowiązań;
15) współdziałanie z innymi pracownikami Ośrodka w celu realizacji zadań, które tego
wymagają;
16) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, książki druków ścisłego
zarachowania;
17) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji, grantów, projektów unijnych
Lub konkursów;
18) prowadzenie dokumentacji kadrowej Ośrodka;
19) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych w Ośrodku oraz
dokonywanie bieżącej kontroli finansowej Ośrodka;
20) prowadzenie kontroli wewnętrznej w sprawach finansowo – księgowych Ośrodka;
21) współpraca ze Skarbnikiem Gminy i księgową organu;
22) współpraca z bankiem w zakresie obsługi Ośrodka;
23) bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa
dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy;
24) archiwizacja dokumentów księgowych
24) wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1. praca wykonywana będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechanowie, ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo, budynek jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych,
2. praca z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
3. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony (do 3 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony,
4. w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny,
2. życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wg załącznika nr. 1),
5. opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada) - kserokopie,
6. własnoręcznie podpisane przez kandydata:
a) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych ),
b) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku
d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacji (wg załącznika nr. 2),

VI. Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 31.05.2022r do godz. 15.00
na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Różana 1, 62-220 Niechanowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko: Główny Księgowy GOPS w Niechanowie"
1.za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do urzędu
2. oferty niekompletne, bez dopisku na kopercie lub dostarczone po wyżej określonym terminie
nie będą rozpatrywane.
3. konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie.
4. kandydaci spełniający wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania
dodatkowe zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji – zaproszeni telefonicznie
na rozmowę kwalifikacyjną.
4. GOPS zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty
5. niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku będzie podana na
tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz opublikowana w Biuletynie :
www.bip.niechanowo.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Załącznik nr. 2

Administrator Danych Osobowych:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul Różana 1
62-220 Niechanowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”
Wyrażam/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych podanych w CV , kwestionariuszu osobowym - w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji u Administratora przez okres 6-ciu miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji.

Oświadczam ,że:
 zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej Administratora oraz w kwestionariuszu osobowym,
 zostałem/am poinformowany, że niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie w jakiej została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.*niepotrzebne skreślić

…………………………
Data, czytelny podpis

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr. 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
Ul. Różana 1
62-220 Niechanowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko………...........................................................................................................
2. Data urodzenia..................................................................................................................................
3. Obywatelstwo..................................................................................................................................
4. adres do korespondencji.................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5. Wykształcenie………….........................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
6. Wykształcenie uzupełniające:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:
Od Do Nazwa Zakładu Pracy Stanowisko
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)


8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY –
REKRUTACJA OSOBY MAJĄCEJ PODJĄĆ PRACĘ

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie, ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo, reprezentowany przez Kierownika. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych poprzez e-mail: prawo.mediator.kp@gmail.com bądź listownie na adres GOPS.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom podatkowym, organom systemu ubezpieczeń społecznych i Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji;
w przypadku niepodania tych danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
d. przenoszenia danych osobowych;
e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
w przyszłości – właściwego w świetle obowiązujących przepisów organu nadzorczego);
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie dwóch miesięcy po zakończeniu przedmiotowego procesu rekrutacji dla potrzeb prowadzenia innych procesów rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia na to zgody.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy mieszkańców Gminy Niechanowo: w przypadku przyjęcia do siebie uchodźców z Ukrainy prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Niechanowo lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niechanowie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

jako organizacja pozarządowa, której celem jest dobro dziecka, w odpowiedzi na
– pogarszającą się sytuację dzieci i młodzieży w zakresie dostępu do publicznej opieki psychologicznej i terapeutycznej,
– lawinowy wzrost podejmowanych w Polsce przez dzieci prób samobójczych,
– trudności, z jakimi zmierzyć musiały się dzieci w czasie trwającej już 2 lata pandemii,
– rosyjską inwazję na Ukrainę i związane z nimi obciążenie psychiczne zarówno dla dzieci jak i dorosłych, tak tych, którzy dziś uciekają i tych, którzy przyglądają się największemu wybuchowi przemocy w tej części świata od II wojny światowej,
– nasilenie potrzeby skorzystania tu i teraz ze wsparcia w kryzysie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Organizacja Pożytku Publicznego o ponad stuletniej historii pomagania dziecku i jego rodzinie, uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD
800 119 119

Telefon działa codziennie w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Na linii dyżurują psycholodzy i terapeuci.

Kontakt z psychologiem możliwy jest także poprzez
Czat zaufania TPD na stronie internetowej 800119119.pl

Więcej informacji
Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży TPD https://800119119.pl
Biuro prasowe TPD http://tpd.biuroprasowe.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny https://www.facebook.com/TPDZG oraz tpd.org.pl
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkt konsultacyjny

W urzędzie Gminy Niechanowo w każdy  drugi i czwarty wtorek miesiąca działa

punkt konsultacyjny w godzinach od 13.15 do 15.15.

tel.  601 - 198 - 328.

Do zadań punktu należy:

- motywowanie zarówno osób uzależnionych jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych,

motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia;

- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym

- dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii

- rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownej informacji o możliwościach jej powstrzymywania

- uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej

- angażowanie poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy w profesjonalną i systemową pomoc dla klientów punktu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja prasowa ZUS

500 plus – kto wnioskuje na nowy, a kto na stary okres świadczeniowy

Od lutego rodzice mogą wnioskować o „500 plus” na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Od 1 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo przejmuje obsługę programu „Rodzina 500 plus”.

Od 1 stycznia ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie „500 plus” na nowo narodzone dzieci. Chodzi o rodziców, którym urodziło się dziecko np. w styczniu. Te osoby będą pobierały środki w ramach tzw. starego okresu świadczeniowego, który kończy się wraz z końcem maja tego roku – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Co ważne, gminy kontynuują wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do końca maja 2022 r.
W sytuacji, gdy środki z programu wypłaca już gmina, to nie należy składać drugiego wniosku o świadczenie na ten sam okres. Gmina nadal będzie wypłacać świadczenie do 31 maja 2022 r. – dodaje rzecznik - Niestety widzimy, że w rejestrach ZUS pojawiły się wnioski rodziców, którzy korzystają już z programu i złożyli wniosek na tzw. stary okres świadczeniowy. W tej sytuacji ZUS odmówi przyznania środków, ponieważ rodzice pobierają już 500 plus z gminy – wyjaśnia rzeczniczka.

Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o „500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Oznacza to, że osoby, które pobierają już świadczenie i chcą je otrzymywać w kolejnym okresie, powinny złożyć wniosek wybierając okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. – dodaje Nowicka.

Natomiast rodzic, który składa wniosek w lutym 2022 r., na nowonarodzone dziecko, może złożyć od razu dwa wnioski, na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wnioski o przyznanie 500 plus od 1 stycznia 2022 r. można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu są wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatek osłonowy

 

W dniu 3 stycznia 2022 r. w Dzienniku Ustaw z 2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. W związku z powyższym osoby, którym przysługuje świadczenie mogą wystąpić z wnioskiem o dodatek osłonowy.

Wniosek do pobrania w zakładce: dodatek osłonowy na dole strony.

Świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza kwoty 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty 1500 zł miesięcznie. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł.

Dochód obliczany jest na podstawie dochodu uzyskanego w roku 2020 dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 oraz w roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022 w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych.

O dodatek może wystąpić osoba posiadająca obywatelstwo polskie zamieszkująca i przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, mający miejsce zamieszkania i przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski na zasadach określonych ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

 

Kwota dodatku osłonowego wynosi rocznie:

• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Kwota dodatku osłonowego będzie wypłacona w podwyższonej kwocie w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest:
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wejście w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. przepisów ustawy o dodatku osłonowym związane jest z zaprzestaniem realizacji do dnia 31 grudnia 2022 r. dodatku energetycznego.
W praktyce oznacza to, że wszystkie wnioski złożone po dniu 3 stycznia 2022 r. o dodatek energetyczny pozostawia się bez rozpatrzenia, wnioski złożone przed tą datą rozpatruje się na dotychczasowych zasadach.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski złożone do 31 stycznia br. zostaną zrealizowane (I rata) do 31 marca 2022 r.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone do dnia 31stycznia 2022 r. będą wypłacone w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do 31 stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać:

• w siedzibie GOPS przy ul. Różanej 1 w Niechanowie –pokój 9 w godz. 7.00-15.00, w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 9.00 -17.00

• na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie

 • na stronie Urzędu Gminy Niechanowo

Wnioski będzie można składać:

- elektronicznie – do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

- tradycyjnie (papierowo) – do 31 października 2022 r.,

Osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie pokoje 8, 9, 10• lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie, ul. Różana 1 62-220 Niechanowo.
 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. komórkowy 601-198-328 lub 61-429-49-27 lub 61-429-49-18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 .

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku. Prosimy: wpisz na druku wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym(Dz. U z 2022 r. poz. 1)
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bez Ciebie im nie pomożemy. Szlachetna Paczka pilnie poszukuje wolontariuszy! Brakuje 8 tys. osób


Jeżeli nie uda się zrekrutować brakującej liczby blisko 8 tysięcy wolontariuszy, skala pomocy w Paczce będzie w tym roku zdecydowanie mniejsza. To już ostatni moment, by się zgłosić. Można to zrobić za pośrednictwem strony www.superw.pl.
– Pani Sylwia wraz z mężem bardzo cieszyła się na wieść o tym, że już niedługo na świat przyjdzie ich wymarzona córeczka. Gdy Zosia się urodziła okazało się, że będzie dziewczynką z niepełnosprawnością intelektualną. Po kilku miesiącach mąż pani Sylwii odszedł. Kobieta została bez środków do życia, ze złamanym sercem. Gdy po jakimś czasie stanęła na nogi i znalazła pracę, przyszła pandemia. Najpierw zmniejszono pani Sylwii etat, a w końcu zwolniono ją z pracy. Kobieta nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc – mówi Joanna Sadzik. – Takich osób są tysiące, docierają do nich wolontariusze Szlachetnej Paczki. Bez Ciebie nie będziemy mogli pomóc.
Bez wolontariuszy nie poznamy kolejnych historii, nie dotrzemy ze wsparciem. Bez Ciebie im nie pomożemy. Wejdź na www.superw.pl i zgłoś się do wolontariatu. To już ostatni moment.
Bez wolontariuszy skala pomocy będzie w tym roku mniejsza
Dzieci, które w siebie nie wierzą, wchodzą w nowy rok szkolny z dodatkowym bagażem trudnych emocji po miesiącach nauki zdalnej. Rodziny nie wiedzą, czy uda im się przetrwać zimę, kiedy pieniędzy nie wystarcza nawet na jedzenie, nie mówiąc o odłożeniu na opał. Właśnie takie osoby chce objąć wsparciem Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości.
Z obecną liczbą wolontariuszy Szlachetna Paczka może dotrzeć jedynie do 8 tys. rodzin, to o 60% mniej niż w poprzednim roku. Skala pomocy może być w tym roku zdecydowanie mniejsza także w Akademii Przyszłości. Jeżeli nie uda się zrekrutować brakującej liczby wolontariuszy, wsparciem zostanie objętych o 1600 mniej dzieci w porównaniu do poprzedniej edycji.
Nie pozwól, by najbardziej potrzebujący zostali bez pomocy. Wejdź na www.superw.pl i dołącz do wolontariatu w Szlachetnej Paczce lub Akademii Przyszłości.
Kryzys dobroczynności?
Dobroczynność może znaleźć się w kryzysie – taki wniosek płynie z nowego Raportu o Obojętnieniu przygotowanego przez Szlachetną Paczkę. Ponad 40% organizacji społecznych zawiesiło swoje działania sprzed pandemii. W wielu z nich brakuje wolontariuszy. Szycie maseczek, robienie zakupów seniorom, rozwożenie obiadów medykom, wyprowadzanie psów sąsiadom – na początku pandemii wielu z nas przejęło się losem potrzebujących. To był nasz zryw, narodowe powstanie przeciw lękowi i bierności. Jak każdy zryw i ten był jednak krótkotrwały. Przez zmęczenie, niepewność, ograniczony czas czy fundusze Polacy obojętnieją na potrzeby najsłabszych.
Osób potrzebujących nowej nadziei są tysiące. To pani Agnieszki, której mąż w maju 2021 roku zginął w wypadku. Została sama – z dwiema córeczkami na utrzymaniu, bez środków do życia. To pan Zdzisław, który przez pandemię i niepełnosprawność nie może znaleźć pracy. To Kacper, który chciałby, żeby rodzice byli z niego dumni, ale odkąd wzięli rozwód, trudno mu skupić się na czymkolwiek. Takich osób jak pani Agnieszka, pan Zdzisław czy Kacper są tysiące, natomiast przez pandemię wiele organizacji ograniczyło swoją działalność. Jeżeli my nie pomożemy najbardziej potrzebującym rodzinom i dzieciom, mogą zostać ze swoimi trudnościami zupełnie same.
Jak zostać wolontariuszem?
Bez wolontariuszy mądra pomoc nie jest możliwa. To oni docierają do rodzin zgłoszonych do Szlachetnej Paczki, poznają bliżej ich historie, pośredniczą w przekazywaniu paczek, a co najważniejsze – dają nadzieję i impuls do wyjścia z trudnej sytuacji. To oni spotykają się z dziećmi z Akademii Przyszłości, pomagając im odkryć mocne strony i zbudować poczucie własnej wartości. Każdy wolontariusz ma realny wpływ na życie konkretnych osób z najbliższej okolicy. Zostając wolontariuszem, możesz zmienić ich historie, przywrócić siłę i godność, odnaleźć radość czy pewność siebie. Każdy wolontariusz Paczki to szansa za zmianę w życiu 2-3 rodzin w potrzebie. Każdy wolontariusz Akademii to szansa na to, by jedno konkretne dziecko odzyskało wiarę we własne możliwości.
Potrzebni są wolontariusze, którzy działają w całej Polsce – w dużych i średnich miastach, w małych miejscowościach, na wsi. Wszędzie tam, gdzie pomoc jest niezbędna. Wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy. Wolontariuszem może zostać każdy i z powiedzeniem łączyć pomoc potrzebującym z nauką, pracą i obowiązkami codzienności.
Pilnie poszukujemy blisko 10 tys. wolontariuszy Paczki i Akademii z całej Polski. Bez nich, bez Ciebie, nie pomożemy tysiącom rodzin i dzieci. Wejdź na www.superw.pl i dołącz do wolontariatu.Liczy się każde zgłoszenie, nie czekaj.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski należy składać na zaproponowanych przez GOPS drukach.

Wnioski na nowy rok szkolny 2021/2022 dostępne będą w ośrodku pomocy w Niechanowie, ul. Różana 1 od 1 do 15 września 2021r.  na rok szkolny 2021/2022.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

od 1 czerwca 2021 r. psychologowie Fundacji ITAKA, przez 6 dni w tygodniu, dyżurują przy Telefonie Zaufania Młodych pod numerem 22 484 88 04.
Pomoc psychologiczna pod tym numerem jest całkowicie bezpłatna.

Telefon Zaufania Młodych to projekt dedykowany dzieciom, nastolatkom i młodym dorosłym - do 25 roku życia.
Psychologowie oferują wsparcie przez telefon, czat i spotkania online.
Telefon: poniedziałek - sobota 11.00-21.00
Czat: poniedziałek i wtorek 11.00 - 21.00
UWAGA! Jest możliwość uzyskania wsparcia online w postaci pakietu NIEODPŁATNYCH sesji z psychologiem. Pakiet to 5 sesji po 50 minut.
Zapisy na sesje prowadzone są pod numerem 22 484 88 01.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start(tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

·       przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,

·        na portalu PUE ZUS,

·       na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

·       do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,

·       w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.  

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS.Pomoc można uzyskać:

·       na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze(pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00

·       w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,

·       we wszystkich placówkach ZUS  oraz podczas e-wizyty w ZUS,

·       w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

 

Więcej informacji na www.zus.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga świadczenia „Dobry Start”

Informujemy, ze na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca br w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” od 1 lipca 2021 realizacją programu będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ŚWIADCZENIE DOBRY START – jednorazowe 300 zł – na dziecko rozpoczynające rok szkolny (nie akademicki!) PRZYSŁUGUJE bez względu na dochód rodziny na dziecko lub osobę uczącą się (osobą uczącą się jest osoba, której rodzice nie żyją lub od obojga rodziców są zasądzone alimenty) do ukończenia 20. roku życia (do 24. roku życia jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności). Świadczenie przysługuje także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia

Aby otrzymać świadczenie DOBRY START dziecko powinno uczęszczać od września danego okresu do jednej ze szkół: podstawowa, ponadpodstawowa, klasa dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno–wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno–wychowawczy.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje:

jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (klasa „0”).

WNIOSKI o ustalenie uprawnień na świadczenie DOBRY START przyjmowane są do 30 listopada br. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski o „Dobry Start” do ZUS wyłącznie elektronicznie. Wypłata świadczenia tylko na konto.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do realizacji programu "Dobry Start", w ramach którego będzie wypłacał świadczenie 300 plus - zapewnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS

Od roku szkolnego 2021/2022 tzw. 300+ dla ucznia w ramach programu „Dobry Start” będzie obsługiwane i wypłacane przez ZUS. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. Co ważne świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, a decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Wnioski o „Dobry Start” wyłącznie elektronicznie. Wypłata świadczenia tylko na konto

„Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia obsługi tego zadania pod względem organizacyjnym i informatycznym. Nasza Platforma Usług Elektronicznych sprawdziła się przy innych zadaniach. Przypomnę, że prawie wszystkie wnioski w ramach Tarczy antykryzysowej były obsługiwane przez PUE. Podobnie jest z Polskim Bonem Turystycznym” – mówi prof. Uścińska.

Jak podkreśla, na PUE stworzony jest specjalny kreator wniosków przy „Dobrym Starcie”. „To pomoże uniknąć błędów przy staraniu się o świadczenie” – dodaje prof. Uścińska.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami – do ukończenia 24 lat. Obecnie z programu korzysta niemal 4,5 mln dzieci.

ZUS udzieli wsparcia

Pracownicy ZUS w placówkach Zakładu będą pomagali zainteresowanym osobom w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+. Pomoc otrzyma każdy, kto tylko tego będzie potrzebował. W tym celu pracownicy Zakładu będą także w razie potrzeby pełnić dyżury w wybranych jednostkach terenowych urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z przyjemnością informuję, że ruszyły zapisy na kolejne zajęcia pt. „Senior w sieci”, realizowane w ramach projektu „Latarnicy2020.pl”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zapraszam do udziału wszystkie osoby w wieku 60+, mieszkające w woj. wielkopolskim oraz innych województwach objętych projektem (pełna lista na stronie: https://latarnicy2020.pl, zakładka: O projekcie). Szkolenia są darmowe, potrzebny jest tylko dostęp do komputera, wyposażonego przynajmniej w głośniki i mikrofon oraz dostęp do Internetu.

Zajęcia startują 8 czerwca o godz. 15.00. Będą odbywać się we wtorki i piątki do 25 czerwca. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, zostanie utworzona jeszcze jedna grupa, z zajęciami w innych terminach.

Zajęcia będą dotyczyły m.in.:

·         bezpieczeństwa w sieci,

·         korzystania z poczty elektronicznej,

·         korzystania z aplikacji Google (poczta, Dysk, Zdjęcia, Kalendarz, Tłumacz, Mapy, arkusze),

·         zakładania profilu zaufanego.

·         korzystania z e-usług administracji publicznej (m.in. platforma ePUAP, ZUS, Internetowe Konto Pacjenta),

·         korzystania z Facebooka.

Tematyka może zostać nieco zmodyfikowana, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczestników oraz uczestniczek szkolenia.

Zajęcia odbywają się w bezpiecznej formie online. Uczestnicy i uczestniczki mogą wziąć udział w zajęciach, klikając w podany link kierujący do aplikacji Microsoft Teams (nie jest wymagana rejestracja ani pobieranie żadnego oprogramowania). Jednak w razie jakichkolwiek pytań i problemów technicznych służę pomocą.

Zainteresowane osoby proszę o zgłoszenia na adres: latarniczka.wielkopolska@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 504-800-758.

Zapraszam do odwiedzenia strony:  latarnicy2020.pl/latarnik/285, gdzie mogą Państwo zapoznać się z relacjami z poprzednich zajęć.

Pozdrawiam serdecznie

Joanna Wałkowska

tel. 504800758

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Od dnia 1 czerwca 2021r. Ośrodek będzie czynny w dni robocze:
w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 9.00 – 17.00
w pozostałe poniedziałki w godz. 7.00 – 15.00
od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na porady telefoniczne ekspertów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie:

Termin dyżurów telefonicznych pod numerem: 61 424 05 93

- 12 maja 2021r. od godz. 11:00 do godz. 13:00

- 2 czerwca 2021r. od godz. 11:00 do godz. 13:00

W trakcie rozmowy bedzie można uzyskac informację na temat Platformy Usług Elektronicznych ZUS i e Wizyt - nowej formy kontaktu.

Temat dyżuru: Ubankowienie - bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo - jak dokonac zmiany wypłaty świadczenia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wspólnota AA oferuje spotkania online tłumaczone na PJM oraz z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl

ANONIMOWI ALKOHOLICY
MITYNG AA ŚWIAT GŁUCHY i SŁABOSŁYSZĄCY                                       

TŁUMACZ PJM/ NAPISY W JĘZYKU POLSKIM
KAŻDA NIEDZIELA / GODZINA 19.00
LINK DO SPOTKANIA : http://meet.google.com/cwd-ryht-pcy

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Bezpłatna fizjoterpia ambulatoryjna

POMAGAMY

PACJENTOM

W KAŻDYM WIEKU

● Fizjoterapia ortopedyczna

i neurologiczna

● Rehabilitacja po urazach

● Bóle mięśniowo-stawowe

● Bóle głowy, migreny

● Zwyrodnienia

● Choroby reumatyczne

● Stany zapalne narządów

ruchu

● Inne dysfunkcje

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

Łomżyńska 1, 61-048 Poznań

www.WielkopolskieCentrumFizjoterapii.pl

TEL. 692 750 222

ZABIEGI FINANSOWANE

PRZEZ

UWAGA! KONIECZNE

JEST SKIEROWANIE OD LEKARZA

Pacjenci ze znacznym stopniem

niepełnosprawności przyjmowani są bez kolejki!

Darmowe 10 dni fizjoterapii!

PROMOCJA!

5 ZABIEGÓW = 5% ZNIŻKI

10 ZABIEGÓW = 10% ZNIŻKI

CENNIK ZABIEGÓW

Usługa Czas Cena

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA 50 PLN

TERAPIA INDYWIDUALNA 45 min. 100PLN

WIZYTA OSTEOPATYCZNA 30 min. 120 PLN

MASAŻ SUCHY 30 min. 80 PLN

MASAŻ SUCHY 15 min. 40 PLN

KINESIOLOGY TAPING APLIKACJA 1 OKOLICY 30 PLN

SOLLUX 15 min. 20 PLN

ELEKTROTERAPIA 15 min. 20 PLN

POLE MAGNETYCZNE 15 min. 20 PLN

LASEROTERAPIA 5 min. 20 PLN

ULTRADŹWIĘKI 5 min. 20 PLN

KĄPIEL WIROWA KOŃCZYN GÓRNYCH 15 min. 30 PLN

KĄPIEL WIROWA KOŃCZYN DOLNYCH 15 min. 30 PLN

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA 3 min. 30 PLN

PRFIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

573 973 963

AMBULATORIUM W POZNANIU

ul. Łomżyńska 1

TEL. 692 750 222

 

www.WielkopolskieCentrumFizjoterapii.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja Poland Business Run szuka kolejnych beneficjentów!
Fundacja Poland Business Run szuka osób po amputacji lub z dysfunkcjami narządów ruchu, którym pomogą biegacze dziesiątej edycji największej charytatywnej sztafety w Polsce. Nabór kandydatów na beneficjentów rozpoczął się 1 marca. W 2020 roku, mimo przeciwności, Fundacji udało się wesprzeć aż 71 beneficjentów z całej Polski.
Fundacja Poland Business Run pomaga osobom po amputacjach i z dysfunkcjami narządów ruchu. Bieg Poland Business Run jest flagowym wydarzeniem organizacji, które co roku gromadzi tysiące biegaczy z setek firm gotowych pomagać potrzebującym. W 2020 roku ze względu na pandemię bieg odbył się w formule wirtualnej. W ten sposób pracownicy firm z całego świata pomogli 71 beneficjentom.
Od 1 marca 2021 roku kolejne osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mogą zgłaszać się do Fundacji Poland Business Run, by dołączyć do grona beneficjentów tegorocznego biegu. Forma wsparcia zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby, a jego wysokość wynosi maksymalnie 50 tys. zł, które można przeznaczyć na dofinansowanie do zakupu protez, sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego, albo 5 tys. zł w przypadku rehabilitacji, nauki chodu, specjalistycznych, konsultacji medycznych i pomocy psychologicznej.
Jak się zgłosić?
Wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek, skompletuj pozostałe wymagane dokumenty. Wszystko wyślij pocztą (Fundacja Poland Business Run, ul. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków). Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Wniosek, listę dokumentów, regulamin i wszystkie szczegóły znajdziesz na www.polandbusinessrun.pl w zakładce Beneficjenci > Jak zostać beneficjentem?.
Na dodatkowe pytania o dofinansowania odpowiedzą specjaliści z Działu Wsparcia, dostępni od wtorku do piątku w godz. 11.00-15.00 pod numerem tel. 504 485 979, lub pod adresem k.kaniewska@polandbusinessrun.pl.

--

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Aktywizacja zawodowa: kwalifikacje i doświadczenie” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Celem głównym projektu jest do 31 sierpnia 2021 r. zwiększenie możliwości zatrudnienia 72 osób (37 Kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia.

Szczególnie zapraszamy:

·        Kobiety

·        Osoby powyżej 50 roku życia

·        Osoby długotrwale bezrobotne

·        Osoby z niepełnosprawnościami

·        Osoby zamieszkujące miasta średnie

·        Osoby o niskich kwalifikacjach

Okres realizacji projektu:od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Teren realizacji projektu: Całe województwo Wielkopolskie

Planowane rezultaty (efekty)do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 16 osób

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 21 osób

- Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 1 osoba

 

Projekt skierowany jest do 72 osób (37 Kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia spełniających wszystkie warunki:

·        miejsce zamieszkania: województwo Wielkopolskie

·        posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo lub poszukującej pracy lub „pracującej ubogiej” w wieku powyżej 29 roku życia

 

Szczególnie zapraszamy:

·        Kobiety

·        Osoby powyżej 50 roku życia

·        Osoby długotrwale bezrobotne

·        Osoby z niepełnosprawnościami

·        Osoby zamieszkujące miasta średnie

·        Osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:


1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika IPD(72 osoby, 3 godziny/osoba) – usługa ma na celu identyfikacje potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, opracowanie IPD dla 72 osób.

 

2. Blok miękkich kompetencji zawodowych. Każdy z uczestników weźmie udział w niżej wymienionym wsparciu podzielonym na moduły (16 godzin/1 grupa, średnio 12 osób/grupa, 72 osoby/5 grup):

·        Zawodowe kompetencje interpersonalne - przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, praca nad świadomym i samodzielnym podejmowaniem decyzji przez UP;

·        Rynek pracy i warsztaty edukacyjne - przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: metody poszukiwania pracy, wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

·        Warsztat autoprezentacji - przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna itp.

 

3. Szkolenia kwalifikacyjne/kompetencyjne (średnio 120 godzin/grupę, średnio 12 osób/grupa, 60 osób/5 grup) – celem szkolenia jest przygotowanie UP do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikacje/umiejętności niezbędne w rynku pracy. UP zostanie skierowany przez doradcę zawodowego na dany rodzaj szkolenia, zgodny z jego ścieżką reintegracji oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

 

4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (4godziny/osoba, 60 osób) – Celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla Uczestnika Projektu oraz właściwego Uczestnika Projektu na stanowisko zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy.

 

5. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba, 38 osób)– każdy z 38 uczestników projektu odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    stypendium szkoleniowe (6,78 /h brutto)1
•    stypendium stażowe (1 017,00 zł brutto/ miesiąc)1
•    zwrot kosztów dojazdu na część zajęć
•    wyżywienie podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu staży
•    pokrycie kosztów egzaminów
•    pokrycie kosztów badań lekarskich

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

1.     warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

2.     warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,

3.     programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

4.     warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),

5.     inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

1.      dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,

2.      współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,

3.      oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),

4.      kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Fizjoterapia domowa
Bezpłatna fizjoterapia finansowana przez NFZ
DLA KOGO

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii
ul. Łomżyńska 1, 61-048 Poznań
tel. 692 750 222
www.wielkopolskiecentrumfizjoterapii.pl


● pacjenci z: ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych,
udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu
mózgowego
● z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w
skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
● z uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
● z chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą
Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami
mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami (np. toczeń układowy,
twardzina, zapalenie wielomięśniowe), przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi
● z chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po
zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy po operacji)
● z urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie) oraz osoby w stanie
wegetatywnym lub apalicznym
PACJENCI ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
PRZYJMOWANI SĄ BEZ KOLEJKI
PACJENCI BEZPŁATNIE OTRZYMAJĄ
● Konsultację wstępną i końcową z fizjoterapeutą (ustalenie indywidualnego planu
rehabilitacji)
● do 4 miesięcy fizjoterapii za darmo!
● 5 zabiegów dziennie, do 80 dni rehabilitacji: praca manualna, ćwiczenia indywidualne,
nauka chodu oraz zabiegi fizykalne takie jak: Laseroterapia, Elektroterapia
● Porady dotyczące higieny pracy i dnia codziennego
UWAGA !
SKIEROWANIE OD LEKARZA JEST WYMAGANE
Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej lub innego lekarza specjalistę. Skierowanie należy
zarejestrować, u nas, w terminie do 30 dni od daty jego wystawienia.
Zabiegi realizujemy w Poznaniu i powiecie poznańskim, Kórniku , Swarzędzu ,
Śremie i powiecie śremskim, Wrześni i powiecie wrzesińskim, Koninie i powiecie
konińskim, Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim, Słupcy i powiecie słupeckim,
Środzie Wielkopolskiej i powiecie średzkim, Miłosławiu , Grodzisku
Wielkopolskim i powiecie grodziskim.
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 11h ust. 5 oraz ust 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r, poz. 1842 z późń. zm. )
decyzją Wojewody Wielkopolskiego gmina zobowiązana jest do zorganizowania dowozu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 :

1/ osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
w stopniu znacznym o kodzie: R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami .

2/ osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności
w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

W związku z powyższym podajemy numer telefonów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie na który wyżej wymienione osoby mogą zgłaszać potrzebę zorganizowania dojazdu do punktu szczepień:

61/ 429-49-12 lub komórka: 601-198-328

Kierownik GOPS Niechanowo
Jolanta SkowrońskaKoprowska

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Gminy Niechanowo w ramach programu Czyste Powietrze na wniosek mieszkańca Gminy Niechanowo wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia do pobrania poniżej.

Natomiast wniosek o uzyskanie dotacji składa się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Więcej informacji o programie "Czyste powietrze" można znaleźć http://www.czystepowietrze.gov.pl/

 • W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. zaświadczenie o dochodach wydawane jest na podstawie dochodów gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2019.
 • Zaświadczenie o dochodach potwierdza dochód gospodarstwa jednoosobowego (tzn. gdy osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia jest samotnie zamieszkująca i gospodarująca) lub wieloosobowego (osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z osobami z nią spokrewnionymi lub niespokrewnionymi, pozostającymi w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkującymi i gospodarującymi).
 • Dochód wykazany w zaświadczeniu oblicza się na podstawie definicji dochodu zawartej w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych - po odliczeniu alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 •       W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się oświadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 •       W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.  http://gops.niechanowo.pl/foto/files/żądanie wydania zaświadczenia Czyste Powietrze(1).pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią oddział leczenia uzależnień dla kobiet w Gnieźnie przyjmuje pacjentki. Zachęcamy do kontaktu pod nr tel. 61 423 85 25. Leczenie odbywa się w ramach umowy z NFZ.

Karolina Tomczak-Krupińska
Oddział leczenia uzależnień dla kobiet
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"
ul. Poznańska 15
62-200 Gniezno
nr tel.: 61 423 85 25 lub 61 423 85 59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informujemy, iż Gmina Niechanowo/Powiat Gniezno otrzymała grant w łącznej kwocie 51.147 zł. na wsparcie:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie przy współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 50 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Niechanowo.
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 4.146,98 kg żywności;
- 50 paczek żywnościowych.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ze względu na stan epidemiologiczny od poniedziałku 26.10.2020r. do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niechanowie zawiesza bezpośrednią obsługę klientów.
Wizyty w Ośrodku będą możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem.
Prosimy, aby wizyty w Urzędzie miały miejsce w przypadku bezwzględnej konieczności.

 • Zachęcamy do załatwiania spraw poprzez:
  - kontakt telefoniczny:  
 • 061-429-49-27  -  (pomoc społeczna, rodzina 500+)
 • 061-429-49-18  -  (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe)
 • 061-429-49-12  -  (Kierownik GOPS)
 • 601-198-328 - telefon komórkowy
 • 061-427-21-27 - fax

  - kontakt mailowy:  ops@niechanowo.pl    ops500@niechanowo.pl   sr@niechanowo.pl
  - skrzynkę podawczą, która znajduje się przy wejściu do Urzędu.
   
 • Składając dokumenty należy pamiętać o podaniu numeru telefonu w celu późniejszego kontaktu ze strony pracowników.
  W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Urzędu przypominamy o zachowaniu
  dystansu, obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po raz kolejny mogliśmy liczyć na dobre serce mieszkanki Gminy Niechanowo, która podarowała specjalistyczne łóżko dla osoby niepełnosprawnej, leżącej. W imieniu rodziny obdarowanej dziękujemy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM PCPR SZUKA CHĘTNYCH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się
w rodzinach naturalnych.
Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy z nas, podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.
Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawane jest świadczenie pieniężne. Ponadto rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia.
Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gnieźnie mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 12a w godz. 7.30-15.30
lub tel. 517-018-794.

 

SZUKAMY KANDYDATÓW DO PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie poszukuje kandydatów do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka.
Poszukujemy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia miłości i ciepła, które są gotowe poświęcić dzieciom czas oraz serce.
Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia. Ponadto na każde dziecko przyznawane jest świadczenie pieniężne.
Osoby zainteresowane prowadzeniem rodzinnego domu dziecka prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie mieszczącego się przy
ul. Sienkiewicza 12a w godz. 7.30-15.30 lub telefonicznie tel. 517-018-794.
 

PUNKT KONSULTACYJNY DO SPRAW RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, zaprasza mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego.
Dyżury w punkcie konsultacyjnym będą odbywały się w każdy poniedziałek
w godzinach od 7.30 – 15.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Sienkiewicza 12 a.
Najbliższe konsultacje odbędą się 05.10.2020r.
Informacja tel. 517-018-794 lub 517-018-459
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu mieszkańca Cielimowa dziękuje Pani Wójtowi Szymonowi Robaszkiewiczowi za okazane wsparcie i udzieloną pomoc w odnowieniu mieszkania - wykonanego przez oddelegowanych pracowników z sekcji gospodarczej.

Gorąco też dziękujemy Panu Robertowi, Mirkowi i Sławkowi za ich ogromne zaangażowanie.

 

przed

Po odnowieniu.

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
 

DEPARTAMEMT POLITYKI RODZINNEJ

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 529 06 77, fax +48 22 529 06 61

www.mrpips.gov.pl; E-Mail: info@mrpips.gov.pl

 
 
 

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2020r.

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba  zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:

tel. 22 11 22 111

e-mail: bon@zus.pl

Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:

·        danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)

·        podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)

·        przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:

1.      dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.

2.      wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.

Następnie:

1.      Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.

2.      POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.

3.      POT wydaje decyzję administracyjną.

4.      POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofiarodawcom dwóch rowerów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy w Niechanowie:  Państwu Marii i Władysławowi Roszak z Żydowa oraz Pani Zofii z Cielimowa  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z obdarowanymi dziekują za bezinteresowną pomoc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

 Przysługuje Ci bon turystyczny – załóż konto na PUE ZUS

Prezydent podpisał właśnie ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi Bonu.

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon o takiej samej wysokości, tj. 500 zł.

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon będzie ważny do 31 marca 2022 r. i nie będzie podlegał wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Prawo do bonu będzie ustalane na podstawie informacji z bazy danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przez Polską Organizację Turystyczną (POT).

Obsługa bonu będzie odbywać się w systemie teleinformatycznym ZUS. Aby skorzystać z Bonu wystarczy mieć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon będzie tam czekał na osoby uprawnione. Będzie go można aktywować w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i nr telefonu komórkowego). Osoby, które mają niepełnosprawne dziecko i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł. Płatności Bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS.

Na stronie ZUS, każdy znajdzie instrukcję, w jaki sposób, krok po kroku, założyć konto na PUE– informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Co istotne, profil na PUE ZUS można założyć bez konieczności wychodzenia z domu, przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, czy przy użyciu podpisu kwalifikowanego, ale także tradycyjnie, podczas wizyty w placówce ZUS.

Na PUE ZUS dostępne będą też specjalne funkcje dla podmiotów turystycznych. Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny, będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS, zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych, prowadzonej przez POT. Będą też mogli zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować płatności Bonem. Na PUE ZUS uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń.

Sprawy związane z uprawnieniami do Bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych, będzie wyjaśniała Polska Organizacja Turystyczna. POT opublikuje też na stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można płacić Bonem.

Z bonu turystycznego nie można jeszcze korzystać. Będziemy informować o uruchomieniu programu. Obecnie ZUS intensywnie pracuje nad wdrożeniem przedsięwzięcia. Zakończenie prac jest planowane na przełomie lipca i sierpnia br. – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

1.         warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

2.        warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,

3.         programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

4.        warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),

5.        inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

 Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

1.           dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,

2.          współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,

3.           oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),

4.          kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

a)   organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)   racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)   przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)   prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – wrzesień 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.          Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. d1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.         Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1.    Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 48 kg w tym:

1.     Artykuły warzywne i owocowe:

1.    groszek z marchewką 3,2 kg,

2.    fasola biała 3,2 kg,

3.    koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

4.    buraczki wiórki 1,05 kg,

5.    powidła śliwkowe 1,80 kg,

6.    sok jabłkowy klarowny 4l

2.    Artykuły skrobiowe:

1.    makaron jajeczny 4,5 kg,

2.    makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg

3.    ryż biały 3 kg,

4.    kasza gryczana 1,5 kg,

5.    herbatniki maślane 0,8 kg,

3.    Artykuły mleczne:

1.    mleko UHT 7 l,

2.    ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,

4.    Artykuły mięsne:

1.    szynka drobiowa 2,7 kg,

2.    pasztet wieprzowy 0,48 kg,

3.    filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5.    Cukier

1.    cukier biały 4 kg,

6.    Tłuszcze

1.    olej rzepakowy 4 l,

7.   Dania gotowe

1.    gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;

2.    Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.

3.    Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

                         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamialinię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego
dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi poniżej numerami telefonów lub adresami e-mail.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:

 • Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.
 • Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).
 • Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

 

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
- dla seniorów

Telefon dla wielkopolskiego seniora został uruchomiony
w celu przeciwdziałania samotności i izolacji osób starszych
w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Mogą z niego skorzystać wszyscy seniorzy z województwa wielkopolskiego, którzy potrzebują rozmowy, porady bądź pomocy, również psychologicznej.

Infolinię prowadzi Fundacja ORCHidea, która od kilku lat wspiera osoby starsze oraz dotknięte chorobami neurologicznymi w Wielkopolsce. Poprzez swoje działania stwarza możliwość szybkiej, fachowej i wielospecjalistycznej pomocy wszystkim osobom wymagającym wsparcia terapeutycznego oraz psychologicznego.

W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod nr telefonu 782 271 227 lub napisać e-mail
na adres:
fundacjaorchidea@poczta.fm

 

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
- dla doświadczających przemocy

Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej
jest organizacją pozarządową działającą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Specjaliści związani z fundacją od blisko 20 lat udzielają wsparcia psychologiczno-terapeutycznego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, a także osobom stosującym przemoc.

Autorskim programem zespołu Fundacji jest program terapeutyczno-edukacyjny "Partner" – adresowany do osób stosujących przemoc, który nieprzerwanie jest realizowany
od 2005 roku.

Fundacja oferuje również wsparcie merytoryczne specjalistom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w formie szkoleń i superwizji.

W punkcie informacyjno-konsultacyjnym PCPS pod numerem telefonu 61 221 11 12 osoby doświadczające przemocy, osoby stosujące przemoc i jej świadkowie, mogą uzyskać informacje
o dostępnych formach wsparcia psychologiczno-terapeutycznego, procedurach pomocowych
i działaniach jakie można podjąć w sytuacji przemocy.

W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod nr telefonu 61 221 11 12 lub napisać
e-mail na adres:
pomoc@pcps.pl

 

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
- dla osób w kryzysie

Wsparcie kierowane jest do osób zmagających się
z problemem zdrowia psychicznego oraz rodzin
i opiekunów towarzyszących osobom doświadczającym kryzysu psychicznego.

Wsparcie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Osób
i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć
i Pomóc” z siedzibą w Poznaniu.

Stowarzyszenie powstało w 2000 roku, jako organizacja pozarządowa non profit. Głównym celem Stowarzyszenia są oddziaływania profilaktyczne wobec osób z problemami zdrowia psychicznego
i ich rodzin, pomoc w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania z powodu zaburzeń psychicznych oraz zapewnienie im warunków do rehabilitacji i integracji z otoczeniem.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy oraz mieszkania chronionego i dwóch mieszkań socjalnych ze wsparciem. Stowarzyszenie wspiera działania profilaktyczne, psychoedukacyjne, terapeutyczne, rehabilitacyjne dla osób
z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzin.

W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod wskazany nr telefonu lub napisać e-mail na adres: info@zielonecentrum.org.pl

Poniedziałek – piątekw godz. 08.00 - 14.00 tel. 61/8551-780 lub 61/8306-888

Poniedziałek, środa, piątek w godz. 14.00 - 20.00 tel. 723-223-343

Wtorekw godz. 14.00 - 20.00 tel. 691-750-794

Czwartekw godz. 14.00 - 20.00 tel. 516-140-928

Sobotaw godz. 08.00 - 20.00 tel. 691-750-794

Niedziela w godz. 08.00 - 20.00 tel. 516-140-928

 

 


 

 

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie działającego przy Urzędzie Gminy w Niechanowie

informuje o możliwości skorzystania

z aplikacji „Twój Parasol”,

służącej wsparciu osób doświadczających przemocy w rodzinie,

zwłaszcza w okresie epidemii koronawirusa.

Więcej informacji na stronie: https://twojparasol.com/

Na stronie internetowej

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniuw zakładce

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Wsparcie osób doświadczających przemocy w okresie epidemii koronawirusa

można odszukać bazy adresowe i kontaktowe do instytucji, które w okresie epidemii udzielają pomocy w tym zakresie, schronienia oraz poradnictwa specjalistycznego za pomocą środków teleinformatycznych.

https://www.poznan.uw.gov.pl/polityka-spoleczna

 

                                                      Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                                                                        Lidia Mądra-Makowska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

 

          W tym trudnym okresie ograniczania kontaktów społecznych jest problem z uzyskaniem porady specjalisty w sytuacjach trudnych związanych z kryzysem w rodzinie, nadużywaniem alkoholu, przemocą, problemami wychowawczymi z dziećmi. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Urząd Gminy w Niechanowie w ramach punktu Konsultacyjnego uruchamia TELEFON ZAUFANIA.  Terapeuta będzie pełnił dyżur telefoniczny we wtorki i czwartki w godzinach od:  15.00 do 17.00  po nr telefonu: 664-586-776.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z ze stanem zagrożenia emidemicznego spowodowanego koronawirusem informujemy:

 

1. Jeśli nie jest to konieczne nie wychodź z domu!

2. Unikaj kontaktu z innymi osobami i często myj ręce.

3. Osoby samotne, starsze, potrzebujące pomocy w takich czynnościach jak zakupy najpotrzebniejszych rzeczy prosimy o kontakt z tut. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

pod numerem telefonu: 61-429-49-27 lub  601-198-328.

4. Jesli źle się czujesz dzwoń do przychodni GAL MED Niechanowo tel. 61-427-21-21, przychodni 

"Novamed"  Żydowo tel. 61 427 41 20  lub SANEPID Gniezno tel. 61-426-22-42

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

Od grudnia 2017 roku  działa Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, działające w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Na linii psychologowie Fundacji Itaka udzielają wsparcia w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy.

W Centrum istnieje także możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 lub mailowej z psychologiem gotowym do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji, psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem.

Linia telefoniczna jest bezpłatna i działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. e-mail: porady@liniawsparcia.pl. Strona: www.liniawsparcia.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE   WIGILIJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod patronatem Wójta Gminy Niechanowo i przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury  w Niechanowie zorganizował po raz kolejny wigilię dla osób samotnych a także podopiecznych tut. ośrodka. Życzenia, tradycyjna wieczerza, wspólne śpiewanie kolęd pozwoliły poczuć świateczną atmosferę świąt. Spotkanie zostało uświetnione energicznym i radosnym występem o tematyce bożonarodzeniowej uczniów szkoły niechanowskiej.  Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Pani Danucie Pożegowiak oraz grupie artystycznej uczniów za przygotowanie wspaniałego występu a także sponsorom, dzięki którym mogło odbyć się spotkanie.

  SPOTKANIE WIGILIJNE