Aktualności

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Niechanowo, dnia 27.11.2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie

ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

– specjalistyczne usługi opiekuńcze

            W związku z realizacją art. 18 ust. 1 pkt 3 i art.. 50 ust. 4, 5 oraz 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 901) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 ze zm.)

i Zarządzenia nr 4/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie     z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechanowie, GOPS zwraca się z zapytaniem ofertowym do osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obejmującą zakresem przedmiot oferty  do składania ofert na świadczenie na specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania beneficjentów/osób uprawnionych w Gminie Niechanowo.

                   Zamawiający:

                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie

                   ul. Różana 1;

                   62-220 Niechanowo

                   Tel. 61/429-49-12  lub601-198-328

Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe – zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto
i zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlega jej przepisom.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Niechanowo, dla 2 osób małoletnich z zaburzeniami rozwoju psychicznego w miejscu ich zamieszkania. Planowany zakres usług u tych osób będzie wynosił  do 4 godzin zajęć tygodniowo                           (1 godzina = 60 minut). Na rok 2024 przewidywana jest łączna liczba ok. 188 godzin                       z zakresu rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii).

Liczba godzin i osób objętych usługami może ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć)

i nie można jej dokładnie określić ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Zamawiający poniesie koszty za faktyczną liczbę godzin zrealizowanych usług u poszczególnych osób. Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami oferenta, ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia wyżej wymienionych specjalistycznych usług opiekuńczych.

Do czasu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wlicza się wyłącznie czas wykonywania czynności określonych w pkt. 2 poniżej. Nie wlicza się natomiast w szczególności czasu dojazdu oferenta do osoby, w stosunku do której świadczone

są specjalistyczne usługi opiekuńcze, ani powrotu do miejsca zamieszkania.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się świadczenie usług- wcześniej zleconych przez lekarza. Wymienione w ust. 1 specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują czynności określone przepisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.), tj. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 1. Rehabilitacja fizyczna i i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U Nr 210, poz. 2135 z późń. zm.)

  -  zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub

     Fizjoterapii.

 1. Miejsce wykonywania usługi:

Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego oraz inne miejsce niezbędne do wykonywania czynności wymienionych w punkcie 2.

 1. Okres realizacji:

styczeń 2024 r. – grudzień 2024 r.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Wykonawca składający zapytanie ofertowe winien posiadać obsługę kadrową z terenu wielkopolskiego.
 1. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:

- data wystawienia i dołączenia rachunku/faktury za miesięczna realizacje zamówienia –
do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane jest zamówienie
wraz z uzupełnioną kartą czasu pracy, opatrzoną podpisem rodziców/opiekunów Podopiecznego lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

- termin zapłaty za otrzymany rachunek/fakturę – 14 dni od daty wpływu rachunku/faktury.

 1. Wymagania wobec wykonawcy:

Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi posiadać kwalifikacje zgodne
z § 3 Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005, nr 189,  poz. 1598 ze zm.), tj. posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.   Ponadto osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

- szpitalu psychiatrycznym;

- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- placówce terapii oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju
lub upośledzeniem umysłowym;

- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

- zakładzie rehabilitacji;

- innej jednostce nie wymienionej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Wymagane dokumenty:

- oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi (Załącznik nr 1);

- oświadczenie o spełnianiu kryteriów (Załącznik nr 2);

- klauzula informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3);

- Życiorys (C.C) – (dot. osób fizycznych)

- dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia);

- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia).

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na druku zgodnie
z Załącznikiem nr 1.

 1. Miejsce i termin złożenia Oferty:

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, w GOPS Niechanowo, lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie, ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo lub drogą mailową na adres: ops@niechanowo.pl do dnia 15 grudnia 2023 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka lub na adres mailowy).

Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe- SUO”.

 1. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Kryteria oceny ofert:
 2. Zamawiający stosuje się przy wyborze oferty przede wszystkim kryterium najniższej ceny, ale również kryterium kwalifikacji i doświadczenia.
 3. Zamawiający zawrze z wybranym przez siebie Wykonawcą umowę na realizację zamówienia.
 4. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który przedłożył ofertę
  o najniższej cenie
  , a jednocześnie spełnia wymagania do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie.
 5. W toku badania oferty zamawiający może zażądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Oferent zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 1. Warunki płatności:rachunek do umowy lub faktura.
 1. Osoba do kontaktu z wykonawcami:

Kierownik GOPS Niechanowo, Marzena Rzymyszkiewicz, tel.: 61/429-49-12, tel. kom. 601-198-328

Załączniki:

 1. Oferta cenowa
 2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów
 3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niechanowo, dnia 27.11.2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie

ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

– specjalistyczne usługi opiekuńcze

            W związku z realizacją art. 18 ust. 1 pkt 3 i art.. 50 ust. 4, 5 oraz 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 901) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 ze zm.)

i Zarządzenia nr 4/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie     z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechanowie, GOPS zwraca się z zapytaniem ofertowym do osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obejmującą zakresem przedmiot oferty  do składania ofert na świadczenie na specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania beneficjentów/osób uprawnionych w Gminie Niechanowo.

                   Zamawiający:

                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie

                   ul. Różana 1;

                   62-220 Niechanowo

                   Tel. 61/429-49-12  lub601-198-328

Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe – zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto
i zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlega jej przepisom.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Niechanowo, dla 6 osób z zaburzeniami rozwoju psychicznego ( 5 małoletnich dzieci oraz 1 osoby dorosłej )     w miejscu ich zamieszkania. Planowany zakres usług u tych osób będzie wynosił  do 15 godzin zajęć tygodniowo (1 godzina = 60 minut).  Na rok 2024 przewidywana jest łączna liczba ok. 705 godzin z zakresu logopedii.

Liczba godzin i osób objętych usługami może ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć)

i nie można jej dokładnie określić ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Zamawiający poniesie koszty za faktyczną liczbę godzin zrealizowanych usług u poszczególnych osób. Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami oferenta, ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia wyżej wymienionych specjalistycznych usług opiekuńczych.

Do czasu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wlicza się wyłącznie

czas wykonywania czynności określonych w pkt. 2 poniżej. Nie wlicza się natomiast
w szczególności czasu dojazdu oferenta do osoby, w stosunku do której świadczone
są specjalistyczne usługi opiekuńcze, ani powrotu do miejsca zamieszkania.

 1. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia:

Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się świadczenie usług- wcześniej zleconych przez lekarza. Wymienione w ust. 1 specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują czynności określone przepisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.), tj. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 1. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U Nr. 210, poz. 2135 ze zm.)
 1. Miejsce wykonywania usługi:

Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego oraz inne miejsce niezbędne do wykonywania czynności wymienionych w punkcie 2.

 1. Okres realizacji:

styczeń 2024 r. – grudzień 2024 r.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Wykonawca składający zapytanie ofertowe winien posiadać obsługę kadrową z terenu wielkopolskiego.
 1. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:

- data wystawienia i dołączenia rachunku/faktury za miesięczna realizacje zamówienia –
do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane jest zamówienie
wraz z uzupełnioną kartą czasu pracy, opatrzoną podpisem rodziców/opiekunów Podopiecznego lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

- termin zapłaty za otrzymany rachunek/fakturę – 14 dni od daty wpływu rachunku/faktury.

 1. Wymagania wobec wykonawcy:

Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi posiadać kwalifikacje zgodne
z § 3 Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005, nr 189,  poz. 1598 ze zm.), tj. posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga,logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.    Ponadto osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

- szpitalu psychiatrycznym;

- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- placówce terapii oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju
lub upośledzeniem umysłowym;

- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

- zakładzie rehabilitacji;

- innej jednostce nie wymienionej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Wymagane dokumenty:

- oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi (Załącznik nr 1);

- oświadczenie o spełnianiu kryteriów (Załącznik nr 2);

- klauzula informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3);

- Życiorys (C.C) – (dot. osób fizycznych)

- dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia);

- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia).

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na druku zgodnie
z Załącznikiem nr 1.

 1. Miejsce i termin złożenia Oferty:

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, w GOPS Niechanowo, lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie, ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo lub drogą mailową na adres: ops@niechanowo.pl do dnia 15 grudnia 2023 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka lub na adres mailowy).

Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe- SUO”.

 1. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Kryteria oceny ofert:
 1. Zamawiający stosuje się przy wyborze oferty przede wszystkim kryterium najniższej ceny, ale również kryterium kwalifikacji i doświadczenia.
 2. Zamawiający zawrze z wybranym przez siebie Wykonawcą umowę na realizację zamówienia.
 3. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który przedłożył ofertę
  o najniższej cenie
  , a jednocześnie spełnia wymagania do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie.
 4. W toku badania oferty zamawiający może zażądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Oferent zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 1. Warunki płatności:rachunek do umowy lub faktura.
 1. Osoba do kontaktu z wykonawcami:

Kierownik GOPS Niechanowo, Marzena Rzymyszkiewicz, tel.: 61/429-49-12, tel. kom. 601-198-328

 

Załączniki:

 1. Oferta cenowa
 2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów
 3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O F E R T A   C E N O W A

                Zamawiający:                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie

                                                         ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo

 

imię i nazwisko/ nazwa wykonawcy: …………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Miejsce zamieszkania/ siedziba wykonawcy: …………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

PESEL: ………………………..………………………………………………………………...

NIP: ………………………...…………………………………………………………………...

REGON: ………………………………………………………………………………………...

NR RACHUNKU BANKOWEGO:

…………………………………………………………………………………………………...

W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia ……………………………… roku o treści

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę brutto ………………. zł (słownie złotych ………………………………………...…. ) za 60 minut pracy.

Oświadczam, iż akceptuję ramowe warunki realizacji przedmiotu umowy określone

w zapytaniu cenowym.

Jednocześnie akceptuję, że podczas sporządzania i głoszenia wyników postępowania ofertowego zostaną podane do publicznej wiadomości następujące dane każdego
z oferentów: imię i nazwisko/nazwa oraz miejsce zamieszkania[1]/siedziba.

     ………………………….                                   ……………………………..

                (miejscowość i data)                                                                         (podpis wykonawcy)

 

[1] Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW

                Zamawiający:                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie

                                                         ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo

Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki udziału określone w zapytaniu ofertowym z dnia 27.11.2023r., którego przedmiotem stanowi świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Niechanowo, dla osób małoletnich, dorosłych z zaburzeniem rozwoju psychicznego .

Wykaz załączników:

         ………………………………………………..

          ………………………………………………..

          ………………………………………………..

  ………………………….                                      ……………………………..

             (miejscowość i data)                                                                             (podpis wykonawcy)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024.

Zgodnie z warunkami Programugłównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Udział w programie jest nieodpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: pod numerem tel. 61-429-49-27 , 601-198-328 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechanowie ul. Różana 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Program „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

O NOWYCH ZASADACH PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO ORAZ
O NOWYM ŚWIADCZENIU – ŚWIADCZENIU WSPIERAJĄCYM

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

- wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,

- zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,

- likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 1. Świadczenie wspierające

Ustawa o świadczeniu wspierającym (w skrócie u.ś.w.), wprowadza nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób

z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby
z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję  ustalającą poziom potrzeby wsparcia  - na poziomie od 70 pkt do 100 pkt.  Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności, natomiast przyznawanie i wypłacanie, na podstawie ww. decyzji
o poziomie potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające będzie, na wniosek osoby
z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela,  zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. z pewnymi wyjątkami:

- od 1 stycznia 2024r. – świadczenie wspierające  będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 87 do 100 pkt, 

- od 1 stycznia 2025 r.– świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 78 do 86 pkt,

- od 1 stycznia 2026 r.- świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 70  do 77 pkt .

Uwaga:wyjątkiem od tak określonego ustawą harmonogramu wejścia w życie ustawy jest art. 64 ustawy, zgodnie z którym osoba wymagająca opieki:

1)       na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna, 

2)       na którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych

– będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024 r., także
w przypadku, gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, potrzebę tę określono na poziomie niższym niż 89 punktów w skali potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające będzie przysługiwało, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od 40% wysokości renty socjalnej do maksymalnej wysokości - 220% renty socjalnej (będzie to kwota netto czyli bez potrąceń na podatek dochodowy czy ubezpieczenie zdrowotne).

Co do zasady świadczenie wspierające będzie przyznawane nie wcześniej niż od dnia ustalenia przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności dla danej osoby poziomu  potrzeby wsparcia - w przypadku wniosków o wydanie decyzji w tej sprawie złożonych w roku 2024, wojewódzkie zespoły orzekające będą ustalać poziom potrzeby wsparcia od dnia złożenia wniosku (a nie, jak w docelowym rozwiązaniu, od dnia posiedzenia zespołu). Takie rozwiązanie zapewni w początkowym okresie obowiązywania ustawy możliwość otrzymania przez osoby z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego za cały okres oczekiwania na wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (art. 65 ust. 3 u.ś.w.).

Pakiet osłonowy

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła również także szereg regulacji o charakterze osłonowym dla tych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zaprzestaną pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna w związku z wyborem przez osobę z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego. Obejmują one:

- opłacanie ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za opiekuna osoby z niepełnosprawnością, która pobierać będzie świadczenie wspierające – warunkiem jest wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie opiekuna z osobą
z niepełnosprawnościami oraz niepodejmowanie zatrudnienia przez opiekuna; co istotne ww. ubezpieczeniami będą mogli być objęci również ci opiekunowie, którzy wcześniej nie pobierali powyższych świadczeń opiekuńczych. Warunkiem jest jednak wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie opiekuna z osobą z niepełnosprawnościami otrzymującą świadczenie wspierające oraz niepodejmowanie zatrudnienia przez opiekuna; (objęcie ww. ubezpieczeniami będzie realizowane przez ZUS, na wniosek opiekuna składany do ZUS),

- możliwość uzyskania przez opiekuna zasiłku dla bezrobotnych, a także świadczenia przedemerytalnego.

Ponadto planowane jest również uruchomienie programu aktywizacji zawodowej dla opiekunów, którzy pobierali ww. świadczenia opiekuńcze.

 1. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

 

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła (w art. 43) również istotne zmiany w  ustawie o świadczeniach rodzinnych w zakresie świadczeń opiekuńczych: specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

 1. specjalny zasiłek opiekuńczy

Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym czyli 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany. Jedynie, na podstawie przepisów przejściowych, zasiłek ten będzie  mógł być przyznawany także po 31 grudnia 2023 r. w pewnych przypadkach na zasadzie zachowania praw nabytych. Szczegółowe informacje dotyczące przepisów przejściowych regulujących te kwestię opisane zostały w punkcie 3 niniejszej informacji.

 1. świadczeniepielęgnacyjne na nowych zasadach

Najważniejsze zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. – w tym nowe brzmienie art. 17 ustawy
o świadczeniach rodzinnych:

- świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nadosobą w wieku do ukończenia 18. roku życia (art. 17 ust. 1),

- uchylenie warunku rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - oznacza to, że osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne,

- w konsekwencji uchylenia warunku rezygnacji/niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej uchylono również art. 17b ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli przepis uzależniający przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom od warunku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym. W związku z tym, uchylono również w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników przepisy dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za te osoby (składki do KRUS na dotychczasowych zasadach będą przez organy właściwe opłacane tylko w przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów dotychczasowych – art. 63 ust. 15 u.ś.w.),

- uchylenie art. 17 ust. 1a, czyli przepisu, który wskazywał kolejność osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- uchylenie art. 17 ust. 1b, czyli przepisu warunkującego przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności,

- uchylenie negatywnej przesłanki uniemożliwiającej przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do własnej emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,

- uchylenie art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ograniczającego zbiegi wymienionych w tym przepisie świadczeń rodzinnych.

Zmianie uległ również katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. będzie przysługiwać:

1)       matce albo ojcu,

2)       innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3)       opiekunowi faktycznemu dziecka,

4)       rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życialegitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ponadto nowe regulacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego przewidują, że w przypadku  gdy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się po 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka (uwaga: dotyczy to osób-opiekunów: wymienionych w art. 17 ust. 1-3, osób będących rodziną zastępczą oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka). 

Uwaga: opisane wyżej, nowe warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r. nie dotyczą osób, które, na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać to świadczenie na podstawie przepisów dotychczasowych (w oparciu o  przepis przejściowy - art. 63 u.ś.w.).

 

Ponadto nowym przepisem, który zacznie również obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. jest art. 17 ust. 4a, zgodnie z którym, w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki. Analogiczna regulacja obowiązująca od 1 stycznia 2024 dotyczyćrównież będzie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów dotychczasowych oraz osób pobierających zasiłek dla opiekuna i została ona  uregulowana w art. 63 ust. 12 u.ś.w. (dotyczyć będzie jednak tylko przypadków gdy śmierć osoby wymagającej opieki nastąpiła po 31 grudnia 2023 r.).

 1. Przepisy przejściowe

Wprowadzając istotne zmiany w warunkach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz uchylając specjalny zasiłek opiekuńczy, ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza jednocześnie przepisy mające na celu pełną ochronę praw nabytych osób,które nabyły bądź nabędą na starych, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy, tj. do 31 grudnia 2023 r. przepisach, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego. Osoby te będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Prawo do pobierania tych świadczeń na zasadach dotychczasowych zostało uregulowane w art. 63 u.ś.w.  Przepis ten przewidują, że:

- w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 63 ust. 1 u.ś.w.),

- osoby, którym przed 1 stycznia 2024 r., albo nawet po tej dacie, ale, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, zachowują, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo do tych świadczeń nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane (art. 63 ust. 2 u.ś.w.),

- ww. osoby, zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w tym przypadku będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności (art. 63 ust. 3 ustawy),

- prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach dotychczasowych przysługiwać będzie ww. osobom wymienionym w art. 63 ust. 1-2 u.ś.w. również po upływie okresu zasiłkowego na który prawo zostało przyznane (czyli także na kolejne okresy zasiłkowe) pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (art. 63 ust. 4 u.ś.w.).

Uwaga: przepisy przejściowe o świadczeniu wspierającym wprowadzają również dodatkową, negatywną przesłankę, która przewiduje, że świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna, nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego (art. 63 ust. 6 u.ś.w.).  W konsekwencji tego przepisu wprowadzone zostały także przepisy proceduralne określające:

- zawieszenie postępowania o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna do czasu rozstrzygnięcia sprawy z wniosku
o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego w sytuacji gdy osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Następnie ustalenie prawa do ww. świadczeń w wyniku podjęcia zawieszonego postępowania następuje po dokonaniu przez ZUS rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego (art. 63 ust. 7-8 u.ś.w.).

- zawieszenie wypłaty przyznanego już świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna jeżeli osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. 
W przypadku odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wspierającego lub pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,  wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu na jaki je przyznano, jeżeli nadal osoba spełnia warunki określone w  brzmieniu dotychczasowym (art. 63 ust. 9-10 u.ś.w.).

- uznanie za nienależnie pobrane świadczenia: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłkuopiekuńczego, zasiłku dla opiekuna,  wypłaconego opiekunowi za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające.

W celu realizacji ww. przepisów gminne organy właściwe będą miały zapewniony, drogą elektroniczną, poprzez odpowiednie usługi wymiany danych w ramach Emp@tii, dostęp do danych ZUS o złożonych wnioskach/przyznanych świadczeniach wspierających.

Obowiązek informacyjny

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 63 ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym, organ właściwy w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, tj. w terminie do dnia 10 października 2023 r. informuje osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 43, albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 51, o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

PODSUMOWUJĄC NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

- wprowadza się nowe regulacje dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego,

a co najważniejsze, że świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach obowiązujących od
1 stycznia 2024 r. (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne) będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia, natomiast osoba z niepełnosprawnościami nad którą opieka była sprawowana będzie mogła ubiegać się o przyznanie dla niej świadczenia wspierającego,

- osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować

z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek
o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów,

- w przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana
 o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego,

- wprowadzono szereg przepisów przejściowych regulujących ochronę praw nabytych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie obecnych przepisów i warunków zachowania prawa do tych świadczeń po 31 grudnia 2023 r. (patrz: str. 4-5 informacji),

- świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna nie przysługują  opiekunowi w przypadku gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS świadczenie wspierające,

- złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,

- świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przyznane/wypłacone opiekunowi za okres za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranymi podlegającym zwrotowi  wraz z odsetkami do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun,

- osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i tym samym uniknąć sytuacji powstania nienależnych świadczeń po stronie jej opiekuna.

UWAGA: przed 1 stycznia 2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zostaną opublikowane zaktualizowane wzory wniosków o poszczególne świadczenia rodzinne uwzględniające zmiany wynikające z omówionych wyżej zmian prawnych. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie ogłasza nabór na 10 osób chętnych do skorzystania z programu:

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

 

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną spełniającą powyższe warunki możesz złożyć wniosek o przydzielenie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechanowie ul. Różana 1. Kontakt telefoniczny: 61-429-49-27, 601 198 328.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  Niechanowo, dnia 10.08.2023r.

          

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE 

REFERENT  W  GMINNYM  OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W   NIECHANOWIE

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

 

Pani Paulina Królikowska-Mądra zam. Trzemżal

Uzasadnienie: Kandydatka wybrana na w/w stanowisko spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykształcenie, kwalifikacje a przede wszystkim doświadczenie zawodowe oraz przeprowadzona rozmowa wskazują że zapewni prawidłową realizację zadań.

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Od 1 sierpnia 2023r. mozna składać wnioski na zasiłek rodzinny i świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024.

Poniżej link do strony z aktualnymi wnioskami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KIEROWNIKGMINNEGO OŚRODKAPOMOCY SPOŁECZNEJ W NIECHANOWIE  OGŁASZA NABÓR NASTANOWISKO

REFERENT DS.ŚWIADCZEŃZ POMOCY SPOŁECZNEJ

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  W  NIECHANOWIE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowieo głasza nabór na wolne

stanowisko urzędnicze  referent ds.świadczeń z pomocy społecznej

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lubi nnego państwa,którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. pełna zdolność do czynnośc iprawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
  3. brak skazania prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. wykształcenie  wyższe lub podyplomowe z zakresu administracji
  5. co najmniej 4 letnia praktyka w jednostkach pomocy społecznej;
  6. znajomość zagadnień z zakresu:
   1. ustawy opomocyspołecznej; kodeksupostępowaniaadministracyjnego;
   2. podstawowaznajomośćustawyopracownikachsamorządowych
   3. ustawy przeciwdziałania przemocy domowej.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 2. umiejętność pracy w systemach informatycznych w tym system POMOST, DM, CAS,
 3. umiejętność nawiązania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
 4. umiejętność    samodzielnej    organizacji    pracy,   systematyczność,zdyscyplinowanie, odpowiedzialność oraz wykazywaniewłasnej inicjatywy;
 5. komunikatywność,empatia,zaangażowanie,asertywność,kreatywność;
 6. odporność na sytuacje stresowe; uprzejmośći życzliwość w kontaktach z klientami;
 7. umiejętność pracy w zespole.

 Do zakresu zadań referenta  ds.świadczeń z pomocy społecznej będzie należeć w szczególności:

 1. prowadzenie rejestrów osób korzystających z pomocy społecznej na bieżąco;
 2. udzielanie    informacji   dotyczącej   możliwości    korzystania   zeświadczeńpomocy społecznej;
 3. przygotowywaniedecyzjidlaosóbpobierającychświadczenia  zpomocyspołecznej;
 4. sporządzanie list wypłat świadczeń z zakresu pomocy społecznej
 5. przygotowywanie dokumentacji dot. umieszczenia podopiecznego w domu pomocy społecznej, opracowanie decyzji o umieszczeniu i odpłatności.
 6. przygotowywanie dokumentacji dot. realizacji programu” Posiłek w szkole i w domu”, opracowywanie decyzji oraz przygotowywanie sprawozdań z w/w programu;
 7. realizacja postępowania administracyjnego w sprawie przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych;

8. rejestrowanie wydawanych decyzji OPS

9.obsługa kancelaryjno-biurowej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy domowe

10.terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań

11.przygotowywanie danych dla potrzeb sprawozdawczości przy wykorzystaniu bazy danych;

12.sporządzanie sprawozdań z udzielonych świadczeń;

13.obsługa systemu ewidencji podopiecznych POMOST, DM - Dodatki Mieszkaniowe

14.tworzenie wydruków—decyzje, pozostałe zestawienia;

15.obsługa pozostałych programów,które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, np. ( CAS, SEPI, ePUAP, BIP);

16. prowadzenie dokumentacji w związku z wypłacaniem wynagrodzenia przyznanego

17. przez sąd opiekunowi prawnemu/kuratorowi;

18. zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Ośrodka obsługa poczty mailowej;

19. organizowanie       zaopatrzenia      materiałowo-technicznego     

20. rozdzielnictwomateriałówbiurowych,środkóworganizacyjno-technicznych;

21.przygotowywanie bieżących informacji dot.wykorzystania środków finansowych na  formy wsparcia oraz uzgadnianie ich z działem księgowości;

22. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika GOPS

Warunki pracy

 1. Praca w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznejw Niechanowie
 2. Umowa o pracę na czasokreślony z możliwością przesłużenia na czas nieokreślony
 3. Wymiarczasupracy-1 etat, obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 4. Praca z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.
 5. Praca pod względem obciążeńfizycznychjestzaliczanadopraclekkich,siedzących.
 6. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy od 01 wrzesień 2023

Od    osób    ubiegających    się    o    zatrudnienie    na    wolne    stanowisko:       referent  świadczeń zpomocy społecznej wymagane są następujące dokumenty:

  1. życiorys (CV);
  2. list motywacyjny;
  3. dokument poświadczający wykształcenie;
  4. ksero kopie świadectw pracy;
  5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  6. oświadczenie o niekaralności;
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych;
  8. kandydat, który z amierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz

z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach-jeśi iw zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa a art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. U. UE L 119, s.1) – dalej RODO,

Wszystkie kserokopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać
 2. W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie pok. nr 10
 3. Przesłać za pośrednictwem poczty na adres GOPS Niechanowo ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo z dopiskiem na kopercie” Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń z pomocy społecznej” w terminie do  07 sierpnia 2023 do godziny 15:00.

Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wskazane stanowisko bez podania przyczyn.
 • Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie.
 • Kandydaci spełniający wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji- zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.
 • GOPS Niechanowo zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 • Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku będzie podana na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Niechanowo oraz opublikowana w BIP UG Niechanowo oraz BIP GOPS Niechanowo.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie

Marzena Rzymyszkiewicz

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr. 1

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  (GOPS)

Ul. Różana 1

62-220 Niechanowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Imię (imiona) i nazwisko………...........................................................................................................
 2. Data urodzenia..................................................................................................................................
 3. Obywatelstwo..................................................................................................................................
 4. adres do korespondencji.................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 1. Wykształcenie………….........................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 1. Wykształcenie uzupełniające:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:  

Od

Do

Nazwa Zakładu Pracy

Stanowisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 1. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY –

REKRUTACJA OSOBY MAJĄCEJ PODJĄĆ PRACĘ

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie, ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo, reprezentowany przez Kierownika. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych poprzez e-mail: prawo.mediator.kp@gmail.com bądź listownie na adres GOPS.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom podatkowym, organom systemu ubezpieczeń społecznych i Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  w przypadku niepodania tych danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemożliwe.
  W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
  4. przenoszenia danych osobowych;
  5. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
   w przyszłości – właściwego w świetle obowiązujących przepisów organu nadzorczego);
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu rekrutacji.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie dwóch miesięcy po  zakończeniu przedmiotowego procesu rekrutacji dla potrzeb prowadzenia innych procesów rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia na to zgody. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr. 2

 

Administrator Danych Osobowych:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul Różana 1

62-220 Niechanowo

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit.a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”

Wyrażam/nie wyrażam* zgody  na przetwarzanie przez Administratora  moich danych osobowych podanych w CV , kwestionariuszu osobowym -  w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji u Administratora przez okres 6-ciu miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji.

 

Oświadczam ,że:

 • zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej Administratora oraz w kwestionariuszu osobowym,
 • zostałem/am poinformowany, że niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie w jakiej została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

*niepotrzebne skreślić

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

data, czytelny podpis

                                                                                                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW

                Zamawiający:    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie

                                                                                          ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo

Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki udziału określone w zapytaniu ofertowym z dnia 27.11.2023r., którego przedmiotem stanowi świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Niechanowo, dla osób małoletnich, dorosłych z zaburzeniem rozwoju psychicznego .

Wykaz załączników:

          ………………………………………………..

          ………………………………………………..

          ………………………………………………..

 

  ………………………….                                      ……………………………..

             (miejscowość i data)                                                                             (podpis wykonawcy)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW

                Zamawiający:                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie

                                                         ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo

Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki udziału określone w zapytaniu ofertowym z dnia 27.11.2023r., którego przedmiotem stanowi świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Niechanowo, dla osób małoletnich, dorosłych z zaburzeniem rozwoju psychicznego .

Wykaz załączników:

         ………………………………………………..

          ………………………………………………..

          ………………………………………………..

  ………………………….                                      ……………………………..

             (miejscowość i data)                                                                             (podpis wykonawcy)

 

 

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Punkt konsultacyjny

W urzędzie Gminy Niechanowo w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca działa

punkt konsultacyjny w godzinach od 13.15 do 15.15.

tel. 601 - 198 - 328.

Do zadań punktu należy:

- motywowanie zarówno osób uzależnionych jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych,

motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia;

- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym

- dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii

- rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownej informacji o możliwościach jej powstrzymywania

- uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej

- angażowanie poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy w profesjonalną i systemową pomoc dla klientów punktu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski należy składać na zaproponowanych przez GOPS drukach.

Wnioski na nowy rok szkolny 2023/2024 dostępne będą w ośrodku pomocy w Niechanowie, ul. Różana 1 od 1 do 15 września 2023r. na rok szkolny 2023/2024.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie ponad 2200 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 140.
Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.
Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.
Baza zawiera w tej chwili (22.07.2022) ponad 2200 ofert pracy i różnych form pomocy z instytucji naukowych z 55 krajów na świecie: z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, ale też z Egiptu, Tajwanu, czy Japonii. Samych ofert z Polski jest ponad 145. Proponują one uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych jest efektem pracy międzynarodowego zespołu wolontariuszy tworzących ruch Science for Ukraine https://scienceforukraine.eu/. Zainicjowany między innymi przez polskie uczelnie.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

jako organizacja pozarządowa, której celem jest dobro dziecka, w odpowiedzi na
– pogarszającą się sytuację dzieci i młodzieży w zakresie dostępu do publicznej opieki psychologicznej i terapeutycznej,
– lawinowy wzrost podejmowanych w Polsce przez dzieci prób samobójczych,
– trudności, z jakimi zmierzyć musiały się dzieci w czasie trwającej już 2 lata pandemii,
– rosyjską inwazję na Ukrainę i związane z nimi obciążenie psychiczne zarówno dla dzieci jak i dorosłych, tak tych, którzy dziś uciekają i tych, którzy przyglądają się największemu wybuchowi przemocy w tej części świata od II wojny światowej,
– nasilenie potrzeby skorzystania tu i teraz ze wsparcia w kryzysie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Organizacja Pożytku Publicznego o ponad stuletniej historii pomagania dziecku i jego rodzinie, uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD
800 119 119

Telefon działa codziennie w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Na linii dyżurują psycholodzy i terapeuci.

Kontakt z psychologiem możliwy jest także poprzez
Czat zaufania TPD na stronie internetowej 800119119.pl

Więcej informacji
Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży TPD https://800119119.pl
Biuro prasowe TPD http://tpd.biuroprasowe.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny https://www.facebook.com/TPDZG oraz tpd.org.pl
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


od 1 czerwca 2021 r. psychologowie Fundacji ITAKA, przez 6 dni w tygodniu, dyżurują przy Telefonie Zaufania Młodych pod numerem 22 484 88 04.
Pomoc psychologiczna pod tym numerem jest całkowicie bezpłatna.

Telefon Zaufania Młodych to projekt dedykowany dzieciom, nastolatkom i młodym dorosłym - do 25 roku życia.
Psychologowie oferują wsparcie przez telefon, czat i spotkania online.
Telefon: poniedziałek - sobota 11.00-21.00
Czat: poniedziałek i wtorek 11.00 - 21.00
UWAGA! Jest możliwość uzyskania wsparcia online w postaci pakietu NIEODPŁATNYCH sesji z psychologiem. Pakiet to 5 sesji po 50 minut.
Zapisy na sesje prowadzone są pod numerem 22 484 88 01.
 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Wspólnota AA oferuje spotkania online tłumaczone na PJM oraz z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl

ANONIMOWI ALKOHOLICY
MITYNG AA ŚWIAT GŁUCHY i SŁABOSŁYSZĄCY                                       

TŁUMACZ PJM/ NAPISY W JĘZYKU POLSKIM
KAŻDA NIEDZIELA / GODZINA 19.00
LINK DO SPOTKANIA : http://meet.google.com/cwd-ryht-pcy

________________________________________________________________________________________________________________

Bezpłatna fizjoterpia ambulatoryjna

POMAGAMY

PACJENTOM

W KAŻDYM WIEKU

● Fizjoterapia ortopedyczna

i neurologiczna

● Rehabilitacja po urazach

● Bóle mięśniowo-stawowe

● Bóle głowy, migreny

● Zwyrodnienia

● Choroby reumatyczne

● Stany zapalne narządów

ruchu

● Inne dysfunkcje

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

Łomżyńska 1, 61-048 Poznań

www.WielkopolskieCentrumFizjoterapii.pl

TEL. 692 750 222

ZABIEGI FINANSOWANE

PRZEZ

UWAGA! KONIECZNE

JEST SKIEROWANIE OD LEKARZA

Pacjenci ze znacznym stopniem

niepełnosprawności przyjmowani są bez kolejki!

Darmowe 10 dni fizjoterapii!

PROMOCJA!

5 ZABIEGÓW = 5% ZNIŻKI

10 ZABIEGÓW = 10% ZNIŻKI

CENNIK ZABIEGÓW

Usługa Czas Cena

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA 50 PLN

TERAPIA INDYWIDUALNA 45 min. 100PLN

WIZYTA OSTEOPATYCZNA 30 min. 120 PLN

MASAŻ SUCHY 30 min. 80 PLN

MASAŻ SUCHY 15 min. 40 PLN

KINESIOLOGY TAPING APLIKACJA 1 OKOLICY 30 PLN

SOLLUX 15 min. 20 PLN

ELEKTROTERAPIA 15 min. 20 PLN

POLE MAGNETYCZNE 15 min. 20 PLN

LASEROTERAPIA 5 min. 20 PLN

ULTRADŹWIĘKI 5 min. 20 PLN

KĄPIEL WIROWA KOŃCZYN GÓRNYCH 15 min. 30 PLN

KĄPIEL WIROWA KOŃCZYN DOLNYCH 15 min. 30 PLN

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA 3 min. 30 PLN

PRFIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

573 973 963

AMBULATORIUM W POZNANIU

ul. Łomżyńska 1

TEL. 692 750 222

 

www.WielkopolskieCentrumFizjoterapii.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fizjoterapia domowa

Bezpłatna fizjoterapia finansowana przez NFZ
DLA KOGO

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii
ul. Łomżyńska 1, 61-048 Poznań
tel. 692 750 222
www.wielkopolskiecentrumfizjoterapii.pl


● pacjenci z: ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych,
udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu
mózgowego
● z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w
skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
● z uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
● z chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą
Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami
mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami (np. toczeń układowy,
twardzina, zapalenie wielomięśniowe), przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi
● z chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po
zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy po operacji)
● z urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie) oraz osoby w stanie
wegetatywnym lub apalicznym
PACJENCI ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
PRZYJMOWANI SĄ BEZ KOLEJKI
PACJENCI BEZPŁATNIE OTRZYMAJĄ
● Konsultację wstępną i końcową z fizjoterapeutą (ustalenie indywidualnego planu
rehabilitacji)
● do 4 miesięcy fizjoterapii za darmo!
● 5 zabiegów dziennie, do 80 dni rehabilitacji: praca manualna, ćwiczenia indywidualne,
nauka chodu oraz zabiegi fizykalne takie jak: Laseroterapia, Elektroterapia
● Porady dotyczące higieny pracy i dnia codziennego
UWAGA !
SKIEROWANIE OD LEKARZA JEST WYMAGANE
Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej lub innego lekarza specjalistę. Skierowanie należy
zarejestrować, u nas, w terminie do 30 dni od daty jego wystawienia.
Zabiegi realizujemy w Poznaniu i powiecie poznańskim, Kórniku , Swarzędzu ,
Śremie i powiecie śremskim, Wrześni i powiecie wrzesińskim, Koninie i powiecie
konińskim, Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim, Słupcy i powiecie słupeckim,
Środzie Wielkopolskiej i powiecie średzkim, Miłosławiu , Grodzisku
Wielkopolskim i powiecie grodziskim.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Urząd Gminy Niechanowo w ramach programu Czyste Powietrze na wniosek mieszkańca Gminy Niechanowo wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia do pobrania poniżej.

Natomiast wniosek o uzyskanie dotacji składa się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Więcej informacji o programie "Czyste powietrze" można znaleźć http://www.czystepowietrze.gov.pl/

 • W okresie od 1 sierpnia 2023r. do 31 lipca 2024 r. zaświadczenie o dochodach wydawane jest na podstawie dochodów gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2022
 • Zaświadczenie o dochodach potwierdza dochód gospodarstwa jednoosobowego (tzn. gdy osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia jest samotnie zamieszkująca i gospodarująca) lub wieloosobowego (osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z osobami z nią spokrewnionymi lub niespokrewnionymi, pozostającymi w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkującymi i gospodarującymi).
 • Dochód wykazany w zaświadczeniu oblicza się na podstawie definicji dochodu zawartej w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych - po odliczeniu alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 •       W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się oświadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 •       W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.  http://gops.niechanowo.pl/foto/files/żądanie wydania zaświadczenia Czyste Powietrze(1).pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że  oddział leczenia uzależnień dla kobiet w Gnieźnie przyjmuje pacjentki. Zachęcamy do kontaktu pod nr tel. 61 423 85 25. Leczenie odbywa się w ramach umowy z NFZ.

Karolina Tomczak-Krupińska
Oddział leczenia uzależnień dla kobiet
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"
ul. Poznańska 15
62-200 Gniezno
nr tel.: 61 423 85 25 lub 61 423 85 59
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM PCPR SZUKA CHĘTNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się
w rodzinach naturalnych.
Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy z nas, podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.
Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawane jest świadczenie pieniężne. Ponadto rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia.
Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gnieźnie mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 12a w godz. 7.30-15.30
lub tel. 517-018-794.

 

SZUKAMY KANDYDATÓW DO PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie poszukuje kandydatów do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka.
Poszukujemy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia miłości i ciepła, które są gotowe poświęcić dzieciom czas oraz serce.
Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia. Ponadto na każde dziecko przyznawane jest świadczenie pieniężne.
Osoby zainteresowane prowadzeniem rodzinnego domu dziecka prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie mieszczącego się przy
ul. Sienkiewicza 12a w godz. 7.30-15.30 lub telefonicznie tel. 517-018-794.
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu mieszkańca Cielimowa dziękuje Pani Wójtowi Szymonowi Robaszkiewiczowi za okazane wsparcie i udzieloną pomoc w odnowieniu mieszkania - wykonanego przez oddelegowanych pracowników z sekcji gospodarczej.

Gorąco też dziękujemy Panu Robertowi, Mirkowi i Sławkowi za ich ogromne zaangażowanie.

 

przed

Po odnowieniu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Przysługuje Ci bon turystyczny – załóż konto na PUE ZUS

Prezydent podpisał właśnie ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi Bonu.

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon o takiej samej wysokości, tj. 500 zł.

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon będzie ważny do 31 marca 2022 r. i nie będzie podlegał wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Prawo do bonu będzie ustalane na podstawie informacji z bazy danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przez Polską Organizację Turystyczną (POT).

Obsługa bonu będzie odbywać się w systemie teleinformatycznym ZUS. Aby skorzystać z Bonu wystarczy mieć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon będzie tam czekał na osoby uprawnione. Będzie go można aktywować w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i nr telefonu komórkowego). Osoby, które mają niepełnosprawne dziecko i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł. Płatności Bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS.

Na stronie ZUS, każdy znajdzie instrukcję, w jaki sposób, krok po kroku, założyć konto na PUE– informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Co istotne, profil na PUE ZUS można założyć bez konieczności wychodzenia z domu, przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, czy przy użyciu podpisu kwalifikowanego, ale także tradycyjnie, podczas wizyty w placówce ZUS.

Na PUE ZUS dostępne będą też specjalne funkcje dla podmiotów turystycznych. Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny, będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS, zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych, prowadzonej przez POT. Będą też mogli zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować płatności Bonem. Na PUE ZUS uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń.

Sprawy związane z uprawnieniami do Bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych, będzie wyjaśniała Polska Organizacja Turystyczna. POT opublikuje też na stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można płacić Bonem.

Z bonu turystycznego nie można jeszcze korzystać. Będziemy informować o uruchomieniu programu. Obecnie ZUS intensywnie pracuje nad wdrożeniem przedsięwzięcia. Zakończenie prac jest planowane na przełomie lipca i sierpnia br. – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamialinię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego
dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi poniżej numerami telefonów lub adresami e-mail.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:

 • Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.
 • Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).
 • Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

 

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
- dla seniorów

Telefon dla wielkopolskiego seniora został uruchomiony
w celu przeciwdziałania samotności i izolacji osób starszych
w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Mogą z niego skorzystać wszyscy seniorzy z województwa wielkopolskiego, którzy potrzebują rozmowy, porady bądź pomocy, również psychologicznej.

Infolinię prowadzi Fundacja ORCHidea, która od kilku lat wspiera osoby starsze oraz dotknięte chorobami neurologicznymi w Wielkopolsce. Poprzez swoje działania stwarza możliwość szybkiej, fachowej i wielospecjalistycznej pomocy wszystkim osobom wymagającym wsparcia terapeutycznego oraz psychologicznego.

W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod nr telefonu 782 271 227 lub napisać e-mail
na adres:
fundacjaorchidea@poczta.fm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
- dla doświadczających przemocy

Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej
jest organizacją pozarządową działającą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Specjaliści związani z fundacją od blisko 20 lat udzielają wsparcia psychologiczno-terapeutycznego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, a także osobom stosującym przemoc.

Autorskim programem zespołu Fundacji jest program terapeutyczno-edukacyjny "Partner" – adresowany do osób stosujących przemoc, który nieprzerwanie jest realizowany
od 2005 roku.

Fundacja oferuje również wsparcie merytoryczne specjalistom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w formie szkoleń i superwizji.

W punkcie informacyjno-konsultacyjnym PCPS pod numerem telefonu 61 221 11 12 osoby doświadczające przemocy, osoby stosujące przemoc i jej świadkowie, mogą uzyskać informacje
o dostępnych formach wsparcia psychologiczno-terapeutycznego, procedurach pomocowych
i działaniach jakie można podjąć w sytuacji przemocy.

W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod nr telefonu 61 221 11 12 lub napisać
e-mail na adres:
pomoc@pcps.pl

 

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
- dla osób w kryzysie

Wsparcie kierowane jest do osób zmagających się
z problemem zdrowia psychicznego oraz rodzin
i opiekunów towarzyszących osobom doświadczającym kryzysu psychicznego.

Wsparcie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Osób
i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć
i Pomóc” z siedzibą w Poznaniu.

Stowarzyszenie powstało w 2000 roku, jako organizacja pozarządowa non profit. Głównym celem Stowarzyszenia są oddziaływania profilaktyczne wobec osób z problemami zdrowia psychicznego
i ich rodzin, pomoc w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania z powodu zaburzeń psychicznych oraz zapewnienie im warunków do rehabilitacji i integracji z otoczeniem.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy oraz mieszkania chronionego i dwóch mieszkań socjalnych ze wsparciem. Stowarzyszenie wspiera działania profilaktyczne, psychoedukacyjne, terapeutyczne, rehabilitacyjne dla osób
z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzin.

W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod wskazany nr telefonu lub napisać e-mail na adres: info@zielonecentrum.org.pl

Poniedziałek – piątekw godz. 08.00 - 14.00 tel. 61/8551-780 lub 61/8306-888

Poniedziałek, środa, piątek w godz. 14.00 - 20.00 tel. 723-223-343

Wtorekw godz. 14.00 - 20.00 tel. 691-750-794

Czwartekw godz. 14.00 - 20.00 tel. 516-140-928

Sobotaw godz. 08.00 - 20.00 tel. 691-750-794

Niedziela w godz. 08.00 - 20.00 tel. 516-140-928

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie działającego przy Urzędzie Gminy w Niechanowie

informuje o możliwości skorzystania

z aplikacji „Twój Parasol”,

służącej wsparciu osób doświadczających przemocy w rodzinie,

zwłaszcza w okresie epidemii koronawirusa.

Więcej informacji na stronie: https://twojparasol.com/

Na stronie internetowej

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniuw zakładce

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Wsparcie osób doświadczających przemocy w okresie epidemii koronawirusa

można odszukać bazy adresowe i kontaktowe do instytucji, które w okresie epidemii udzielają pomocy w tym zakresie, schronienia oraz poradnictwa specjalistycznego za pomocą środków teleinformatycznych.

https://www.poznan.uw.gov.pl/polityka-spoleczna

 

                                                      Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                                                                        Lidia Mądra-Makowska

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------